LS Liber Advocaten te Heerlen is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende Advocaten.

mr. I.P. Sigmond: KvK 59013680

mr. P. Dankers: KvK 14094666

mr. S. Lie: KvK 56194463

mr. R. Pennino: KvK 68382227

De advocaten vallen onder het toezicht van de Nederlandse orde van Advocaten.

Bij  alle opdrachten hanteren wij  algemene voorwaarden met daarin opgenomen een geschillenregeling:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden LS Liber Advocaten

LS Liber Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten. Een overeenkomst komt tot stand tussen de met naam genoemde advocaat en de cliënt waarbij de de cliënt  de geadresseerde is van de opdrachtbevestiging althans die met name wordt genoemd in de opdrachtbevestiging.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst van opdrachten en/of lastgeving tussen de cliënt en advocaat.

 1. Opdracht
  1. De advocaat is gehouden de opdracht deugdelijk vast te leggen met daarin voor zover al mogelijk weergegeven de vordering van de cliënt, de feitelijke grondslag en de te hanteren juridische grondslagen. De advocaat geeft hierbij een inschatting van de haalbaarheid alsmede financiële gevolgen van de opdracht en een plan van aanpak.
  2. De cliënt is gehouden de opdrachtbevestiging te controleren en binnen een week na bevestiging deze aan te vullen c.q. te verbeteren. Alsdan geldt als uitgangspunt de opdrachtbevestiging zoals die is vastgelegd door de advocaat of nadien schriftelijk is aangepast
  3. Tot het moment van de bevestiging van de opdracht geldt enkel de verbintenis van de advocaat te onderzoeken of er termijnen voor de cliënt dreigen te verlopen op basis van door de cliënt verstrekte stukken.
 1. Uitvoering
  1. De advocaat verbindt zich de opdracht als een redelijkheid handelend advocaat uit te voeren en hierbij de geldende gedragsregels in acht te nemen.
  2. De cliënt is gehouden de advocaat op de hoogte te brengen en te houden van voor de opdracht van belang zijnde feiten. De advocaat zal de cliënt tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak en tijdig met de cliënt overleggen over zittingen en in te dienen stukken. Ook de cliënt zal de advocaat gevraagd en ongevraagd op de hoogte houden van de ontwikkelingen in zijn zaak.
  3. Voor van belang zijnde zaken bedienen partijen zich bij voorkeur van email.
  4. Voor het behartigen van uw belangen worden de persoonlijke gegevens door ons vastgelegd in een geautomatiseerd systeem en zullen door de advocaat vertrouwelijk worden behandeld.
  5. De aansprakelijkheid als gevolg van een fout in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de situatie waarin aansprakelijkheid wordt erkend door de aansprakelijkheidsverzekeraar en beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat.
 1. Financieel
  1. De advocaat zal nauwgezet de verrichtingen in het dossier bijhouden en vooraf de financiële gevolgen van een overeenkomst vastleggen.
  2. In geval van facturering op tijdbasis legt de advocaat verrichtingen vast per 6 minuten of in geval van correspondentie per 10 minuten. De cliënt is gehouden binnen twee weken na ontvangst van een specificatie aan te geven of hij het hiermee oneens is. Zonder dat geldt tussen partijen de aldus opgestelde tijdlijst.
  3. Partijen onderzoeken de mogelijkheid voor gefinancierde rechtsbijstand en de cliënt is gehouden de advocaat te verwittigen indien zijn financiële situatie zich wijzigt.
  4. Voor facturen geldt een betalingstermijn van twee weken gerekend vanaf de factuurdatum. Cliënt zal eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken melden.
  5. Een advocaat is niet gehouden een procedure aanhangig te maken, zich voor de cliënt  te stellen in een procedure of conservatoire maatregelen te treffen indien het hiermee samenhangende griffierecht door de cliënt niet is betaald.
  6. De advocaat is in beginsel bevoegd door de stichting derdengelden aangehouden saldi ten behoeve van de cliënt te aan te wenden voor openstaande facturen. De advocaat dient hiervoor van te voren schriftelijke toestemming te krijgen van de cliënt. Bij gebreke van een dergelijke toestemming of weigering is de cliënt gehouden om aan te geven waarom dat niet is toegestaan.

4 Geschillen

 1. Bij een geschil van mening over het uitvoeren van de opdracht en de kwaliteit daarvan overleggen partijen eerst met elkaar. Bij gebreke van overeenstemming zal een kantoorgenoot worden ingeschakeld om partijen tot elkaar te brengen conform de geschillenregeling van LS Liber Advocaten. In het geval van een blijvend geschil kan de cliënt het geschil voorleggen aan de deken of de geschillencommissie.
 2. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling

Artikel 1  Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2  Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen een bij LS Liber Advocaten werkzame advocaat en zijn cliënt.
  2. Iedere advocaat van LS Liber Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3  Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4  Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt door publicatie op de website van LS Liber Advocaten. De algemene voorwaarden maken eveneens melding van de kantoorklachtenregeling.

Artikel 5  Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr I.P. Sigmond, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Ingeval van een tegenstrijdig belang voor voornoemde klachtenfunctionaris treedt mr R. Pennino op als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de klacht.

Artikel 6  Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7  Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8  Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.