mr. I.P. Sigmond oefent de praktijk uit als eenmanszaak.

mr. I.P. Sigmond: KvK 59013680

mr. I.P. Sigmond valt onder het toezicht van de Nederlandse orde van Advocaten.

Bij  alle opdrachten hanteren mr. I.P. Sigmond algemene voorwaarden met daarin opgenomen een geschillenregeling:

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sigmond Advocatuur

Een overeenkomst komt tot stand tussen mr. I.P. Sigmond (hierna de advocaat) en de cliënt waarbij de de cliënt  de geadresseerde is van de opdrachtbevestiging althans die met name wordt genoemd in de opdrachtbevestiging. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomst van opdrachten en/of lastgeving tussen de cliënt en advocaat.

 1. Opdracht
  1. De advocaat is gehouden de opdracht deugdelijk vast te leggen met daarin voor zover al mogelijk weergegeven de vordering van de cliënt, de feitelijke grondslag en de te hanteren juridische grondslagen. De advocaat geeft hierbij een inschatting van de haalbaarheid alsmede financiële gevolgen van de opdracht en een plan van aanpak.
  2. De cliënt is gehouden de opdrachtbevestiging te controleren en binnen een week na bevestiging deze aan te vullen c.q. te verbeteren. Alsdan geldt als uitgangspunt de opdrachtbevestiging zoals die is vastgelegd door de advocaat of nadien schriftelijk is aangepast
  3. Tot het moment van de bevestiging van de opdracht geldt enkel de verbintenis van de advocaat te onderzoeken of er termijnen voor de cliënt dreigen te verlopen op basis van door de cliënt verstrekte stukken.
 1. Uitvoering
  1. De advocaat verbindt zich de opdracht als een redelijkheid handelend advocaat uit te voeren en hierbij de geldende gedragsregels in acht te nemen.
  2. De cliënt is gehouden de advocaat op de hoogte te brengen en te houden van voor de opdracht van belang zijnde feiten. De advocaat zal de cliënt tijdig op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak en tijdig met de cliënt overleggen over zittingen en in te dienen stukken. Ook de cliënt zal de advocaat gevraagd en ongevraagd op de hoogte houden van de ontwikkelingen in zijn zaak.
  3. Voor van belang zijnde zaken bedienen partijen zich bij voorkeur van email.
  4. Voor het behartigen van uw belangen worden de persoonlijke gegevens door ons vastgelegd in een geautomatiseerd systeem en zullen door de advocaat vertrouwelijk worden behandeld.
  5. De aansprakelijkheid als gevolg van een fout in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot de situatie waarin aansprakelijkheid wordt erkend door de aansprakelijkheidsverzekeraar en beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de advocaat.
 1. Financieel
  1. De advocaat zal nauwgezet de verrichtingen in het dossier bijhouden en vooraf de financiële gevolgen van een overeenkomst vastleggen.
  2. In geval van facturering op tijdbasis legt de advocaat verrichtingen vast per 6 minuten of in geval van correspondentie per 10 minuten. De cliënt is gehouden binnen twee weken na ontvangst van een specificatie aan te geven of hij het hiermee oneens is. Zonder dat geldt tussen partijen de aldus opgestelde tijdlijst.
  3. Partijen onderzoeken de mogelijkheid voor gefinancierde rechtsbijstand en de cliënt is gehouden de advocaat te verwittigen indien zijn financiële situatie zich wijzigt.
  4. Voor facturen geldt een betalingstermijn van twee weken gerekend vanaf de factuurdatum. Cliënt zal eventuele bezwaren tegen een factuur binnen twee weken melden.
  5. Een advocaat is niet gehouden een procedure aanhangig te maken, zich voor de cliënt  te stellen in een procedure of conservatoire maatregelen te treffen indien het hiermee samenhangende griffierecht door de cliënt niet is betaald.
  6. De advocaat is in beginsel bevoegd door de stichting derdengelden aangehouden saldi ten behoeve van de cliënt te aan te wenden voor openstaande facturen. De advocaat dient hiervoor van te voren schriftelijke toestemming te krijgen van de cliënt. Bij gebreke van een dergelijke toestemming of weigering is de cliënt gehouden om aan te geven waarom dat niet is toegestaan.

4 Geschillen

 1. Bij een geschil van mening over het uitvoeren van de opdracht en de kwaliteit daarvan overleggen partijen eerst met elkaar. Bij gebreke van overeenstemming zal een kantoorgenoot worden ingeschakeld om partijen tot elkaar te brengen conform de geschillenregeling van de advocaat. In het geval van een blijvend geschil kan de cliënt het geschil voorleggen aan de deken.
 2. Toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Persoonsgegevens

Om onze diensten goed te kunnen verlenen heeft mr. I.P. Sigmond persoonlijke gegevens als naam en contactgegevens ( kortweg NAW) van u nodig. Hij is wettelijk verplicht ( WWFT ) u te identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs en daarvan een kopie in het dossier te bewaren.

Internet

Mr. I.P. Sigmond is op internet actief via deze website, LinkedIn en Facebook. Wanneer u functies op een van onze media gebruikt kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens.

Overdracht digitale gegevens

Wanneer u ons digitaal gegevens verstrekt, heeft u het recht om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ook vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Bijvoorbeeld bij overdracht van een dossier.

Bewaren persoonsgegevens

Dossiers worden na sluiting van een zaak gearchiveerd en gedurende een periode van vijf jaar bewaard. Dat geldt zowel voor de papieren dossiers als de digitale vorm daarvan.

Inzage persoonsgegevens

Op verzoek kunnen wij u schriftelijk toelichten welke persoonsgegevens van u verwerkt zijn of een kopie van deze gegevens aan u verstrekken. Verder kunt u bij ons informeren voor welke doelen uw gegevens zijn of worden verwerkt en wie inzicht heeft in deze gegevens.

Wijzigen of aanvullen van persoonsgegevens – bezwaar maken

Wanneer u inzage in verwerkte persoonsgegevens ontvangt, kunt u ons altijd verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Als u bezwaren heeft tegen het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, dan stoppen wij direct met het verwerken van deze gegevens tenzij er redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

Versturen en verstrekken persoonsgegevens

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derde organisaties, tenzij:

met uw toestemming;

 • dit noodzakelijk is voor het voeren van uw zaak zoals het opstarten en voeren van procedures of het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om documenten bij u te bezorgen.
 • het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures.
 • een wettelijke verplichting dit van ons vereist.

mr. I.P. Sigmond maakt afspraken met de ontvangers om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd.

We verstrekken aan onze partners uw persoonsgegeven indien het nodig is dat deze verwerkt worden. Dit gebeurt alleen op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onze partners zijn onze IT-leveranciers XXX, websitebeheerder XXX, de Stichting Beheer Derdengelden LS Liber Advocaten en het door de Rechtspraak beheerde systeem rechtspraak.nl

Wissen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist: de persoonsgegevens zijn niet meer nodig in uw zaak en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren;u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen;de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt; wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen.

Uitoefenen van uw rechten

Wilt u gebruik maken van één of meer bovengenoemde rechten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij meer tijd nodig hebben

Klachten

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met mr. I.P. Sigmond sigmond@lsadvocaten.com).

Geschillenregeling

Artikel 1  Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2  Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen een bij LS Liber Advocaten werkzame advocaat en zijn cliënt.
  2. Iedere advocaat van LS Liber Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3  Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4  Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt door publicatie op de website van mr. I.P. Sigmond. De algemene voorwaarden maken eveneens melding van de kantoorklachtenregeling.

Artikel 5  Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr R.M.W.H. Bedaux, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel van de klacht.

Artikel 6  Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7  Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  3. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8  Klachtregistratie

1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Eenmaal per jaar analyseert de klachtenfunctionaris de klachten.